Delovanje svetov vzgojno- izobraževalnih zavodov VIII.- 2019

Sveti vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) se v praksi pogosto srečujejo s številnimi vprašanji in dilemami povezanimi z njihovo sestavo, delovanjem in odgovornostjo. EDUCA izobraževanja v ta namen pripravlja že 8. izobraževalno srečanje, ki je namenjeno predvsem predsednikom svetov VIZ, pa tudi njihovim članom ter ravnateljem.
Obilica pravnih predpisov, ki dajejo formalni okvir in osnovo za delovanje svetov VIZ pogosto bega njene člane, še posebej pa predsednike. Marsikdaj se zgodi, da različne inštitucije predpise tolmačijo različno in se mora uporabnik (člani sveta oz. predsednik) na koncu sam odločiti, katero mnenje bo upošteval in se po njem ravnal ter ga tudi zagovarjal v morebitnih inšpekcijskih oziroma sodnih postopkih.
Izkušnje kažejo, da nekateri problemi pravne narave izvirajo iz predhodno nerešenih vprašanj, povezanih s sodelovanjem (ali ne-sodelovanjem) sveta VIZ in drugimi organi šole, zlasti ravnateljem. Svet VIZ ima v okviru svojih zakonskih pristojnosti določeno, da imenuje ravnatelja, hkrati pa ima tudi možnost, da v primeru nezakonitega ravnanja ravnatelja sproži postopek njegove razrešitve. Kljub temu pa se morajo vsi člani sveta zavedati, da je ravnatelj varuh zakonitosti na šoli, zato je potrebno njegova ravnanja najprej obravnavati s tega vidika in temeljito pretehtati, ali gre v konkretnih primerih res za hujše kršitve predpisov ali pa zgolj za nesoglasja in različne poglede, morda tudi pritiske okolice. Medsebojna povezanost vodstva šole in njenih organov ter korektno sodelovanje zagotovo prispeva k boljši klimi na šoli, kar je pomembno tako za učence, dijake in njihove starše ter strokovne delavce. Svet VIZ je zato z razlogom sestavljen iz različnih interesnih skupin, ki vsaka s svojega zornega kota prispeva k osnovnemu poslanstvu, to pa je kvalitetna vzgoja in izobraževanje udeležencev po celotni vertikali, od vrtca do srednje šole. Organi šole (ravnatelj kot pedagoški vodja in poslovodni organ) ter svet VIZ kot organ upravljanja v okviru svojih pristojnosti predstavljata inštrument za izvedbo sistema na praktični ravni, pri tem zagotovo pomembno vlogo igra poznavanje predpisov, v oporo pa so jim lahko različna priporočila in mnenja.
Vsled navedenega smo pri EDUCI poskrbeli, da boste s strani kompetentnih predavateljev seznanjeni s kompetencami, načini delovanja ter odgovornostjo, ki jo prinaša članstvo in še posebej predsedovanje svetu zavoda.

NAMEN POSVETA

Ozavestiti in usposobiti člane svetov zavodov iz področja vzgoje in izobraževanja, predvsem pa njihove predsednike za kompetentno delovanje in kvalitetno odločanje znotraj sveta zavoda – kajpak na osnovi področne zakonodaje ter izhajajoč iz kompetenc in odgovornosti, ki jih imajo kot člani sveta zavoda oz. kot njihovi predsedniki.

ORGANIZATOR IN IZVAJALCI IZOBRAŽEVALNEGA POSVETA

Organizator posveta je EDUCA Izobraževanje, ki se že 28 let uspešno posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. Še posebej izobraževanju na področju vzgoje in izobraževanja. Izvajalci posveta bodo vrhunski strokovnjaki iz svojih področij, in sicer:
– Milena Bonelli, univ. dipl. pravnica, na strokovnem posvetu predava kot pravna strokovnjakinja na področju delovanja svetov VIZ in na posvetu ne nastopa v funkciji sekretarke, zaposlene na Ministrstvu za izobraževanje,znanost in šport ter ne predstavlja ministrstva, niti njegovih stališč,
– Simona Krese, Notranje revidiranje in svetovanje Simona Krese s.p.; izkušena predavateljica tematike povezane s finančnim poslovanjem VIZ
– Dr. Damjana Pondelek, strateška svetovalka vodstvom, strokovnjakinja za strateški in krizni menedžment, direktorica podjetja Urednica, d. o. o.

Letak in prijavnica

1 Step 1
PRIJAVNICA
Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
Prijavljene udeležence/ke se vpiše v seznam prijavljenih za interno uporabo!
PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA: (vsi podatki so obvezni)
Davčni zavezanec
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Comments are closed.